Projecte Marca d’aigua 

(en procés)
Memorial de les riuades a terrassa del 1962
Obra pública

︎  Clic video

“Marca d’aigua” és una intervenció artística concebuda com un monument commemoratiu de les riuades a Terrassa del 1962. Està pensat perquè les diferents peces que el configuren, generin un espai per a l’evocació i la memòria. Els elements simbòlics que el composen, interactuen en un mateix espai i fan referència a la ciutat, a les rieres i al temps. La forma, la llum i l’ombra seran els atributs que faran present de forma poètica el territori, el camí i el cicle.

L’Espai del temps és la plaça que acollirà aquest conjunt. Estarà situada en l’encreuament de dos vials del Parc de la Corneta. Dos camins per facilitar l’aproximació i la contemplació del memorial des de diferents punt de vista.

El conjunt està format per l’element anomenat Territori. Aquest fa referència a la ciutat, a l’orografia i a la cartografia de la memòria. És una plataforma blanca, fina i irregular de ciment forjat que, com si fos un tros de paper blanc levitarà sobre el terra. El seu gruix i la lleugera inclinació accentuarà la sensació de fragilitat.  Aquesta planxa transitable quedarà travessada pel Camí de l’aigua: és una peça de forma allargada d’acer inoxidable sorrejada, amb secció de triangle equilàter, que dibuixa el recorregut actual de les rieres al seu pas per Terrassa. S’elevarà en un angle de seixanta graus  en direcció nord-oest, assenyalant el naixement de la Riera de les arenes. La seva forma triangular i l’orientació està pensada perquè el sol s’hi reflecteixi durant el recorregut diari, creant diferents matisos i intensitats lumíniques sobre la seva forma sinuosa. Així mateix i, com si fos el gnòmon d’un rellotge de sol, la seva ombra dibuixarà la forma de la riera sobre la plaça, un dibuix que s’anirà desplaçant i canviant de forma i llargada a mida que transcorri el dia. Aquests canvis i variacions gràfiques al terra ens evocaran l’efimeritat i faran present el pas del temps i el cicle diari.

Aquesta mateixa línia-ombra es transformarà en un Camí de llum en el terra de la plaça durant la nit, un recordatori íntim i poètic per recordar el moment més intens de quan va succeir la tragèdia.

Proyecto Marca d’aigua

(en proceso)
Memorial de las riadas en Terrassa del 1962
Obra pública

︎  Clic video

"Marca de agua" es una intervención artística  concebida como un monumento conmemorativo de las riadas en Terrassa de 1962. Está pensado para que las diferentes piezas que lo configuran, generen un espacio para la evocación y la memoria. Los elementos simbólicos que lo componen, interactúan en un mismo espacio y hacen referencia a la ciudad, a las rieras y al tiempo. La forma, la luz y la sombra serán los atributos que harán presente de forma poética el territorio, el camino y el ciclo.

El Espacio del tiempo es la plaza que acogerá a este conjunto. Estará ubicada en el cruce de dos viales del Parque de la Corneta. Dos caminos para facilitar la aproximación y contemplación del memorial desde diferentes puntos de vista.

El conjunto está formado por el elemento llamado Territorio. Éste hace referencia a la ciudad, a la orografía ya la cartografía de la memoria. Es una plataforma blanca, fina e irregular de cemento forjado que, como si fuera un pedazo de papel blanco levitará sobre el suelo. Su grosor y la ligera inclinación acentuará la sensación de fragilidad. Esta plancha transitable quedará atravesada por el Camino del Agua: es una pieza de forma alargada de acero inoxidable arenada, con sección de triángulo equilátero, que dibuja el recorrido actual de las rieras a su paso por Terrassa. Se elevará en un ángulo de sesenta grados en dirección noroeste, señalando el nacimiento de la Riera de las arenas. Su forma triangular y su orientación está pensada para que el sol se refleje durante el recorrido diario, creando diferentes matices e intensidades lumínicas sobre su forma sinuosa. Asimismo y, como si fuera el gnomon de un reloj de sol, su sombra dibujará la forma de la riera sobre la plaza, un dibujo que se irá desplazando y cambiando de forma y longitud a medida que transcurra el día. Estos cambios y variaciones gráficas en el suelo nos evocarán la efimeridad y harán presente el paso del tiempo y el ciclo diario.
Esta misma línea-sombra se transformará en un Camino de luz en el suelo de la plaza durante la noche, un recordatorio íntimo y poético para recordar el momento más intenso de cuándo sucedió la tragedia.