Sense motiu aparent

(installation)

1994

(solo)
Sala Muncunill
Terrassa. Barcelona


Cada un dels punts del recorregut proposats incideix en qüestions essencials que afecten l'ésser humà en la pròpia realitat i en les condicions que delimiten el seu espai d’evolució. El pensament, els canvis biològics o espirituals, el naixement i la mort, les conductes socials, la filosofia, els mites... des de la pròpia experiència de l'artista prenen cos en cada una de les sis escales que serveixen de fons material per a un treball plàstic que se'ns mostra com un camí personal dins el laberint del pensament contemporani.  L'escala serveix com una metàfora sobre les coordenades que ens faciliten l’equilibri dins del buit de l'existència.  L'art manté, així la seva energia primordial: poder transcendir la història i ser un debat obert sobre el paper espiritual i social de l’home.

Pilar Bonet
del cataleg de l’exposició

Each of the points of the proposed course affects essential issues that affect the human being in their own reality and in the conditions that define their evolution space. Thought, biological or spiritual changes, birth and death, social behaviors, philosophy, myths ... from the artist's own experience they take shape in each of the six scales that serve as a material background for a plastic work that shows us as a personal path in the labyrinth of contemporary thought. The ladder serves as a metaphor for the coordinates that facilitate balance within the emptiness of existence. Art maintains its primary energy: being able to transcend history and be an open debate on the spiritual and social role of man.

Pilar Bonet
from the catalog of the exhibition
Cada uno de los puntos del recorrido propuestos incide en cuestiones esenciales que afectan al ser humano en la propia realidad y en las condiciones que delimitan su espacio de evolución. El pensamiento, los cambios biológicos o espirituales, el nacimiento y la muerte, las conductas sociales, la filosofía, los mitos ... desde la propia experiencia del artista toman cuerpo en cada una de las seis escalas que sirven de fondo material para un trabajo plástico que se nos muestra como un camino personal en el laberinto del pensamiento contemporáneo. La escalera sirve como una metáfora sobre las coordenadas que nos facilitan el equilibrio dentro del vacío de la existencia. El arte mantiene, así su energía primordial: poder trascender la historia y ser un debate abierto sobre el papel espiritual y social del hombre.

Pilar Bonet
del catálogo de la exposición