Ara i aquí

(installation) solo
2001 

Els sis braços estan alineats horitzontalment, perpendiculars a la paret i cadascun amb un moviment de rotació diferent. Els braços amb un dit assenyalant identifiquen, determinen, seleccionen, situen i designen amb el dit a l'espectador que arriba. Intenten denotar-lo com una part activa d'aquesta exposició. Un d'aquests braços podria ser el seu: a punt de gravar i expressar. Són unitats de consciència i cadascun indica una dicció diferenciada.
The six arms are aligned horizontally, perpendicular to the wall and each with a different rotation movement. The arms with a pointing finger identify, determine, select, locate and designate with the finger the spectator who arrives. They try to denote them as an active part of this exhibition. One of these arms could be yours: ready to record and express. They are units of consciousness and each one indicates a differentiated diction.
Los seis brazos están alineados horizontalmente, perpendiculares a la pared y cada uno con un movimiento de rotación diferente. Los brazos con un dedo señalando identifican, determinan, seleccionan, ubican y designan con el dedo al espectador que llega. Intentan denotarlos como parte activa de esta exposición. Uno de estos brazos podría ser el suyo: a punto de grabar y expresar. Son unidades de conciencia y cada uno indica una dicción diferenciada.