F.Y.E.O _ For your eyes only

(intervenció per a la Interferència Fosc batèc)
Instal.lació multimèdia (projecció+audio+cub 40x40x40cm)

2019
Espaidos - Sala Muncunill - Terrassa
https://labca.art/gabriel/             
interview youtube

F.Y.E.O  Acrònim de la frase "només pels teus ulls", que indica que el contingut  d'un document és per a una persona i no el pot compartir.

Tot el què queda darrera o amagat de la llum, no es mostra en l’aparença però està implícita en l'essència de l’obra. Provoca una ressonància interior sorda que constitueix un substrat que tot i ser invisible, sustenta el relat. Penso que les persones que estan més preparades per accedir a substrat des de la mirada interna són els invidents. No es deixen seduir per l’aparença de les coses.
En aquest sentit i per tal de tenir una mirada que no passi primer per les aparences, vaig buscar la complicitat d'una persona invident. Li vaig demanar a la Georgina que fes el recorregut de l’exposició "Fosc batec" a través del tacte i de la meva mirada. Les imatges internes que anava generant, les associava amb paraules. Paraules que intentaven fer una aproximació entre la seva experiència i la imatge mental d'un entorn formal que no podia copsar visualment.
La interferència que he formulat consta de la projecció d'un vídeo en una paret, a través d'un petit projector. Les imatges són de la boca de la Georgina pronunciant les paraules que va escollir i que suggereixen una voluntat de comunicació que surt des d'una boca que mira les peces que configuren la instal·lació. Una boca que parla però que no emet so. Només articula i intenta establir un diàleg mut entre les aparences. 
Al costat oposat de la sala i fora del recorregut, hi ha un cub translúcid. Té una llum interior tènue i d'on es poden escoltar les paraules que surten boca. Ara, quan les seves paraules són pronunciades dins de la sala, es fan presents i desapareixen, passant a ser una experiència en la memòria. Ressonen de l'interior, des de la intimitat i del jo privat cap l'exterior. Es manifesten en el verb que és voluntat i acció pública. El so de les paraules deslocalitzades de la projecció de la boca que les pronuncia, evoca la distància entre la mirada externa (aparença) i la mirada interna (consciència). Aquest espai entre les dues mirades és a on situo un espai de trànsit ambdós sentits, que pot portar a la tercera mirada (transcendent) per formular la visió triàdica del coneixement.

F.Y.E.O Acrónimo de la frase "sólo para tus ojos",
que indica que el contenido de un documento es para una persona y no lo puede compartir.

Todo lo que queda detrás o escondido de la luz, no se muestra en la apariencia pero está implícita en la esencia de la obra. Provoca una resonancia interior sorda que constituye un sustrato que a pesar de ser invisible, sustenta el relato. Pienso que las personas que están más preparadas para acceder al sustrato desde la mirada interna son los invidentes. No se dejan seducir por la apariencia de las cosas.
En este sentido y con el fin de tener una mirada que no pase primero por las apariencias, busqué la complicidad de una persona invidente. Le pedí a Georgina que hiciera el recorrido de la exposición "Oscuro latido" a través del tacto y de mi mirada. Las imágenes internas que iba generando, las asociaba con palabras. Palabras que intentaban hacer una aproximación entre su experiencia y la imagen mental de un entorno formal que no podía captar visualmente.
La interferencia que he formulado consta de la proyección de un vídeo en una pared. Las imágenes son de la boca de la Georgina pronunciando las palabras que escogió y que sugieren una voluntad de comunicación que sale desde una boca que mira las piezas que configuran la instalación. Una boca que habla pero que no emite sonido. Sólo articula e intenta establecer un diálogo mudo entre las apariencias.
En el lado opuesto de la sala hay un cubo translúcido. Tiene una luz interior tenue desde donde se pueden escuchar las palabras que salen de la boca. En el momento que estas son pronunciadas, se hacen presentes y desaparecen, pasando a ser una experiencia en la memoria. Resuenan del interior, desde la intimidad y del yo privado hacia el exterior. Se manifiestan en el verbo que es voluntad y acción pública. El sonido de las palabras deslocalizadas de la proyección de la boca que las pronuncia, evoca la distancia entre la mirada externa (apariencia) y la mirada interna (conciencia). Este espacio entre las dos miradas es donde sitúo el camino de tránsito en ambos sentidos, que puede llevar a la tercera mirada (trascendente) para formular la visión triádica del conocimiento.


F.Y.E.O _ For your eyes only
Acronym of the phrase "only for your eyes", which indicates that the content of a document is for a person and can not be shared.

Everything that is behind or hidden from light, is not shown in appearance but is implicit in the essence of the work. It causes a deaf inner resonance that is a substratum that despite being invisible, sustains the story. I think that people who are better prepared to access a substratum from the inner perspective are the blind. They are not seduced by the appearance of things.
In this sense and in order to have a look that does not happen first for appearances, I looked for the complicity of an blind person. I asked Georgina to take the tour of the exhibition "Dark beats" through the touch and my gaze. The internal images that she generated, were associated with words. Words that attempted to make an approximation between their experience and the mental image of a formal environment that she could not be seen visually.
The interference I have made consists of the projection of a video on a wall. The images are from the mouth of the Georgina pronouncing the words she chose and which suggest a desire for communication that comes from a mouth that is looking at the pieces of the exhibition. A mouth that speaks but does not emit sound. It only articulates and tries to establish a mute dialogue between appearances.
On the opposite side of the room and outside the path, there is a translucent cube. It has a faint interior light and from where you can hear the words that come out of your mouth. Now, when her words are pronounced in the room, they become present and disappear, becoming an experience in memory. They resemble the interior, from privacy and from private to the outside. They express themselves in the verb that is the will towards public action. The sound of the words are delocalized of the mouth wich speaks. This evokes the distance between the external gaze (appearance) and the inner gaze (consciousness). This space in between can lead to the third look (transcendent) to formulate the triadic view of knowledge.