gabriel.verderi@gmail.com

Gabriel Verderi (Terrassa/Barcelona 1961), és un artista visual que utilitza diversos mitjans per plantejar reflexions sobre la seva pròpia experiència vital i també sobre els elements que li permeten articular el seu llenguatge. El seu treball formula aproximacions poètiques sobre la percepció i la memòria. Busca que el suggeriment i l’evocació activi ressonàncies en l’espectador, d'on en pugui obtenir una experiència conceptual i estètica.

L’expressió artística no ha quedat solament circumscrita a la seva obra. És llicenciat en Belles arts i la docència en l'àmbit artístic li ha permès compartir i estimular els processos creatius de l'alumnat. Ha dissenyat projectes educatius per crear circumstàncies interdisciplinàries artístiques en entorns docents i actualment coordina projectes d'art contemporani, educació i territori.

Ha estat cofundador de grups i associacions d’artistes dedicats a la creació i promoció d'Art contemporani: Associació TalTaca (Art contemporani -1984/1986), Grup Tàndem (Environment Art -1980/1984), Trajecte (Associació per a la recerca artística -1986/1992) 

Ha rebut beques per dur a terme projectes internacionals:

Beca de la Generalitat de Catalunya 1989/1990. "Project artist from Barcelona. Eight opcions" (Associació Trajecte - Grup Usquam - International cultural exchange organization of Denver)

Beca de la Generalitat de Catalunya per residència als EEUU 1990/1991, per desenvolupar el projecte "Arquetypes of measure"

Beca internacional Sueca IASPIS 2000, per desenvolupar el projecte “One touch rec” a l'associació artística Kunstepidemin de Göteborg.
Gabriel Verderi (Terrassa/Barcelona 1961), is a  visual artist who uses the various means to raise reflections on his own life experience and also on the elements that allow him to articulate his language. His work formulates poetic approaches on perception and memory. He seeks that suggestion and evocation activate resonances in the viewer, from where he can obtain a conceptual and aesthetic experience.

Artistic expression has not only been limited to his work. He has a degree in Fine Arts and teaching in the artistic field has allowed him to share and stimulate the creative processes of the students. He has designed educational projects to create artistic interdisciplinary circumstances in teaching environments and is currently coordinating projects of contemporary art, education and territory.

He has been co-founder of groups and associations of artists dedicated to the creation and promotion of Contemporary Art: TalTaca Association (Contemporary Art -1984/1986), Tandem Group (Environment Art -1980/1984), Trajecte (Association for artistic research -1986/1992)

He has been awarded a scholarship to carry out international projects:
Generalitat de Catalunya  Scholarship 1989/1990. "Project artist from Barcelona. Eight options" (Association Usquam -Trajecte - International cultural exchange organization of Denver)

Generalitat de Catalunya Scholarship for residence in the USA 1990/1991, to develop the project "Arquetypes of measure"

International Swedish Scholarship IASPIS 2000, to develop the "One Touch Rec" project at the Kunstepidemin association in Gothenburg
Gabriel Verderi (Terrassa/Barcelona 1961), es un artista visual que utiliza diversos medios para plantear reflexiones sobre su propia experiencia vital y también sobre los elementos que le permiten articular su lenguaje. Su trabajo formula aproximaciones poéticas sobre la percepción y la memoria. Busca que la sugerencia y la evocación active resonancias en el espectador, de donde pueda obtener una experiencia conceptual y estética.

La expresión artística no ha quedado solamente circunscrita a su obra.
Es licenciado en Bellas Artes y la docencia en el ámbito artístico le ha permitido compartir y estimular los procesos creativos del alumnado. Ha diseñado proyectos educativos para crear circunstancias interdisciplinarias artísticas en entornos docentes y actualmente coordina proyectos de arte contemporáneo, educación y territorio.

Ha sido cofundador de grupos y asociaciones de artistas dedicados a la creación y promoción de Arte contemporáneo: Asociación TalTaca (Arte contemporáneo -1984/1986), Grupo Tándem (Environmental Art -1980/1984), Trajecte (Asociación per a la recerca artística -1986/1992)

Ha recibido becas para llevar a cabo proyectos internacionales:

Beca de la Generalitat de Catalunya 1989/1990. "Project artist from Barcelona. Eight opciones" (asociación Trajecte - Grup Usquam - International cultural exchange organization of Denver)

Beca de la Generalitat de Catalunya para residencia en los EEUU 1990/1991, para desarrollar el proyecto "Arquetypes of measure"

Beca internacional Sueca IASPIS 2000, para desarrollar el proyecto "One touch rec" en la Asociación Artística Kunstepidemin de Göteborg.

© Gabriel Verderi, 2019. All Rights Reserved