AD Project

(AD del llatí: cap a, aproximació / Prefix que indica una voluntat d'acostar-se i anar en una direcció…)

Les associacions no estan en les coses sinó en la mirada de cadascú

AD Project es basa en la capacitat associativa com a mètode de connectar i enllaçar les pròpies idees amb les dels altres.  L’objectiu és  compartir, intercanviar reflexions i crear la  circumstància  pel diàleg.
D’aquesta primera intersecció amb l’artista Irene Perez han sorgit dues obres arrelades a la memòria familiar: “Punt cec” la meva proposta sobre la percepció, la identitat, la realitat i la memòria, i “Cos d’aigua”, un treball exquisit de la Irene basat en el record i la memòria familiar transmesa de manera oral i lligada al paisatge.

AD Project

(AD del latín: hacia, aproximación / Prefijo que indica una voluntad de acercarse e ir en una dirección…)

Las asociaciones no están en las cosas sino en la mirada de cada uno

AD Project se basa en la capacidad asociativa como método de conectar y enlazar sus propias ideas con las de los demás. El objetivo es compartir, intercambiar reflexiones y crear la circunstancia por el diálogo.
De esta primera intersección con el artista Irene Perez han surgido dos obras arraigadas en la memoria familiar: “Punto ciego” mi propuesta sobre la percepción, la identidad, la realidad y la memoria, y “Cuerpo de agua”, un trabajo exquisito de Irene basado en el recuerdo y la memoria familiar transmitida de forma oral y ligada al paisaje.                                                                CLICK IMATGE PER VIDEO