Self-representation: the attempt

(work in progress)
1998 - 

Conjunt de peces que plantegen la idea de fragmentació i recomposició constant com a mètode de representació. És la reproducció tridimensional del cos de l’artista a escala natural feta amb resina de poliester i fibra de vidre. Desde fa 20 anys va incorporant fragments de fotografia del seu cos sobre aquest motllo amb l´intent d’actualitzar i recompondre  la seva imatge.
La figura té un moviment rotatori lent i continu sobre el seu eix. Aquest moviment respon a l´idea de consciència, de moviment de far, i de circuit “al voltant de” . Hi ha una clara connexió en els moviments rotatoris sobre un eix que ha treballat en obres anteriors i que fan referència a les estratègies que han utilitzat diverses cultures per obtenir un estat físic i mental en que els límits de la consciència i la subconsciència es permeabilitzen per facilitar noves associacions d´idees.
Set of pieces that pose the idea of constant fragmentation and recomposition as a method of representation. It is the three-dimensional reproduction of the body of the artist on a natural scale made from polyester resin and fiberglass. For 20 years, he has incorporated fragments of his body's picture on this mold with the intention of updating and recomposing his image.
The figure has a slow and continuous rotary movement on its axis. This movement responds to the idea of consciousness, movement of lightning, and a "around of" circuit. There is a clear connection in the rotational movements on an axis that has worked in previous works and that refer to the strategies that have used different cultures to obtain a physical and mental state in which the limits of the consciousness and the subconsciousness permeabilizan by facilitate new associations of ideas
Conjunto de piezas que plantean la idea de fragmentación y recomposición constante como método de representación. Es la reproducción tridimensional del cuerpo del artista a escala natural hecha con resina de poliéster y fibra de vidrio. Desde hace 20 años va incorporando fragmentos de fotografía de su cuerpo sobre este molde con un intento de actualizar y recomponer su imagen.
La figura tiene un movimiento rotatorio lento y continuo sobre su eje. Este movimiento responde a la idea de conciencia, de movimiento de faro, y de circuito "alrededor de". Hay una clara conexión en los movimientos rotatorios sobre un eje que ha trabajado en obras anteriores y que hacen referencia a las estrategias que han utilizado diversas culturas para obtener un estado físico y mental en que los límites de la conciencia y la subconciencia se permeabilizan por facilitar nuevas asociaciones de ideas.