One touch rec: the cycle

(video)
2002 

Aquest vídeo forma part de la instal·lació  “Leave your message after the tone”
La pissarra, l’empremta, el guix i la pols metaforitzen conceptes com l’experiència, el coneixement i el sacrifici com els elements que articulen el procés creatiu.

This video is part of the installation "Leave your message after the tone"
The blackboard, the trace, the plaster and dust metaphorize concepts such as experience, knowledge and sacrifice as the elements that articulate the creative process.


Este vídeo forma parte de la instalación "Leave your message after the tone"
La pizarra, la huella, el yeso y polvo metaforizan conceptos como la experiencia, el conocimiento y el sacrificio como los elementos que articulan el proceso creativo.