Transient


Instal.lació multimèdia 
video ︎︎︎

2020
Galeria d’Art Contemporani TIGOMIGO- Terrassa
http://tigomigo.com/exposicions/transient?lang=ca           

Transient [Transitori - temporal- transcendent / del ll. transiens, participi pres. de transīre 'passar enllà']

Transient parla de camins personals, de les orografies de la memòria i de la poètica del record. És un paisatge poliforme pensat per generar ressonàncies que portin més enllà de la mirada i facilitin una percepció més holística del conjunt.
Ser present en el camí és mirar com passa el terra per sota els peus, mentre el paisatge em dona posició i consciència de ser transitori. Veure’l, és observar els substrats ocults de memòries perdudes i trobar el vincle amb la pròpia història. Caminar ens situa en la vertical i ens fa presents, però és en el propi camí on transferim el nostre pas i deixem registre de ser.

Transient  [Transitorio – temporal- trascendente / del ll. transiens, participio tomado. de transīre ‘traspasar’]

Transient habla de caminos personales, de las orografías de la memoria y de la poética del recuerdo. Es un paisaje poliforme pensado para generar resonancias que lleven más allá de la mirada y faciliten una percepción más holística del conjunto.
Estar presente en el camino es mirar como pasa el suelo por debajo de los pies, mientras el paisaje me da posición y conciencia de ser transitorio. Verlo, es observar los sustratos ocultos de memorias perdidas y encontrar el vínculo con la propia historia. Caminar nos sitúa en la vertical y nos hace presentes, pero es en el propio camino donde transferimos nuestro paso y dejamos registro de ser.

Transient [Transitory - temporal- transcendent / of ll. transiens, participle taken. to transīre ‘to transfer’]

Transient talks about personal paths, the orographies of memory and the poetics of memory. It is a polymorphic landscape designed to generate resonances that take beyond the gaze and facilitate a more holistic perception of the whole.
To be present on the path is to watch the ground pass under my feet, while the landscape gives me position and awareness of being transient. To see it is to observe the hidden substrates of lost memories and to find the link with one's own history. Walking places us in the vertical and makes us present, but it is in the path itself where we transfer our step and leave a record of being.
© Gabriel Verderi, 2019. All Rights Reserved