Denied acces

(Photography)
2016 

Accés denegat
Des de 2013 al 2017, i a conseqüència de la crisi econòmica, s'han realitzat més de 300.000 desnonaments a España. Durant el 2018 es van comptabilitzar 4 desnonaments per hora. En conseqüència, la proliferació de cases i pisos buits ha provocat que les portes d'entrades d'aquests habitatges, s’hagin tancat amb una paret per tal de què no fossin tornar a ser habitats il·legalment. Aquestes portes tapiades són el testimoni d'un fracàs del sistema capitalista basat en la hipoteca i el crèdit.
El projecte "Accés denegat" consisteix en un recull fotogràfic de 22 portes tancades d'aquests habitatges.

Denied acces
From 2013 to 2017, and as a result of the economic crisis, more than 300,000 evictions have been made in Spain. During the 2018 4 evictions per hour were counted.
Consequently, the proliferation of empty houses and flats has caused that the entrance doors of these houses, have been closed with a wall so that they would not be re-inhabited illegally. These walled doors are the witness of a failure of the capitalist system based on mortgages and credit.
The project "Access denied" consists of a photographic collection of 22 closed doors of these houses.

Acceso denegado
Desde 2013 al 2017, y en consecuencia de la crisis económica, se han realizado más de 300.000 desahucios en España. Durante el 2018 se contabilizaron 4 desahucios por hora. En consecuencia, la proliferación de casas y pisos vacíos ha provocado que las puertas de entradas de estas viviendas, se hayan cerrado con una pared a fin de que no fueran volver a ser habitados ilegalmente. Estas puertas tapiadas son el testimonio de un fracaso del sistema capitalista basado en la hipoteca y el crédito.
El proyecto "Acceso denegado" consiste en una recopilación de 22 fotográfias de las puertas cerradas de estas viviendas.