Glimpsing memory

(installation)

 1998
(solo)
Bergrummet Gallery
Kunstepidemin. GoteborgReflexió al voltant del llenguatge  i en quina forma l'experiència passa a ser runa de la memòria col·lectiva. El cervell fet de guix i el llenç per pintar transformat en pissarra,  són els elements metafòrics que s'utilitzen per descriure el procés d'acció que postula la voluntat.

La presa de decisions i el pas a l'acció és el que determina l'inici del rastre. Les reflexions es posen en escena i modifiquen l'entorn material i conceptual per quedar inscrita en l'imaginari públic i formar part de la memòria efímera

Reflection on language and in what way experience becomes the debris of collective memory. The brain made of plaster and the canvas transformed into blackboard, are the metaphorical elements that are used to describe the process of action posited by the will.

The decision-making and the step to action is what determine the beginning of the trail. The reflections are staged and modify the material and conceptual environment to be inscribed in the public imagination and be part of the ephemeral memory
Reflexión en torno al lenguaje y en qué forma la experiencia pasa a ser escombros de la memoria colectiva. El cerebro hecho de yeso y el lienzo transformado en pizarra, son los elementos metafóricos que se utilizan para describir el proceso de acción que postula la voluntad.

La toma de decisiones y el paso a la acción es lo que determina el inicio del rastro. Las reflexiones se ponen en escena y modifican el entorno material y conceptual para quedar inscrita en el imaginario público y formar parte de la memoria efímera